TOP

De Oudervereniging (OV) binnen het Talent Ouder Platform (TOP). De ouders van het Talent zijn lid van de oudervereniging.

Binnen de Oudervereniging bestond de behoefte om in het kader van partnerschap tussen ouders en het Talent niet alleen de activiteiten t.a.v. sinterklaas, kamp enz. te initiëren en te coördineren maar ook alle andere initiatieven binnen de school waarbij ouders betrokken zijn. Daarnaast wilde de Oudervereniging beter op de hoogte zijn over wat er leeft binnen de units. Met het oog daarop is besloten nauwer te gaan samenwerken in het Talent Ouder Platform (TOP). Het besturen van de Oudervereniging is inmiddels gedelegeerd aan het Talent Ouder Platform. 
 

Het Talent Ouder Platform (TOP)

Het TOP kent een gedeeld voorzitterschap (ouder-school), een secretaris en een penningmeester. In het TOP participeren daarnaast unitcontactouders uit iedere unit, een afvaardiging van de Medezeggenschapsraad (MR) en op afroep teamleden.
Voorzitter: Elea Venhuizen
Penningmeester: Patrick Huliselan
Secretaris: Judith Kortekaas
 

Doel van het Talent Ouder Platform

Doel van het TOP is het bevorderen van het partnerschap tussen ouders en het Talent, en in verband daarmee de participatie van ouders in de school o.a. door middel van werkgroepen die activiteiten organiseren. Ook wordt de input van de TOP leden benut bij evaluaties van die activiteiten. Verder vindt er afstemming en informatie-uitwisseling plaats.

Dit probeert het TOP onder andere te bereiken door:

 • Het stimuleren van een actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de ontwikkeling en het leren van hun kind, bij de school en bij het onderwijs
 • Het bevorderen van de communicatie tussen ouders/verzorgers en het schoolteam
 • De medezeggenschapsraad, het team en de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren over de zaken die ouders en kinderen aangaan
 • Een klankbord te zijn voor het team en de directie als belangenbehartiger van de ouders/verzorgers
 • Een signaalfunctie uit te oefenen: signalen van ouders in de "wandelgangen" op te vangen en indien nodig daarop actie te ondernemen richting school
 • Het evalueren van huidige processen
 • Ondersteuning te bieden bij de organisatie van activiteiten op school
 • De zorg voor evaluatie van de activiteiten van de werkgroepen


Werkwijze

Het TOP vergadert 3-4 keer per jaar. De activiteiten die het TOP initieert of ondersteunt worden georganiseerd door werkgroepen waarbij uw hulp altijd gewenst en nodig is. Bij de unit jaaropening worden inschrijflijsten opgehangen voor de verschillende werkgroepen waar u voor kunt inschrijven.

Het TOP informeert u via de Talentinfo over zaken die voor u van belang zijn.


Algemene leden vergadering (ALV)

Jaarlijks organiseert het TOP als verantwoordelijke voor het realiseren van doel en activiteiten van de OV een algemene ledenvergadering. Het doet dat in de vorm van een team-ouderavond. Het TOP legt daar medeverantwoording af over de realisering van de taken die de statuten opleggen aan het bestuur van de OV.

Notulen en vergaderstukken

Schooljaar 2020-2021

 • 2020 Uitnodiging ALV 24-11-2020 klik hier
 • 2020 Notulen ALV 24-11-2020 klik hier
 • 2020 Notulen TOP 21-09-2020 klik hier 

Schooljaar 2019-2020
 
 • 2020 Notulen TOP 27-05-2020 klik hier
 • 2020 Notulen TOP 18-02-2020 klik hier
 • 2019 Notulen ALV 11-11-2019 klik hier
 • 2019 Notulen TOP 9-09-2019 klik hier
 

Vrijwillige bijdrage

Ouders worden bij inschrijving van hun kind automatisch lid van de Oudervereniging, tenzij ze daartegen bezwaar maken. Ouders, voogden of verzorgers die lid zijn van de OV, wordt voor (elk van) hun bij de school ingeschreven kind(eren) jaarlijks een geldelijke vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering (waar ook de jaarrekening en de begroting wordt gepresenteerd ) op voorstel van het TOP. Deze vrijwillige bijdrage wordt gebruikt om de door het TOP georganiseerde en ondersteunde activiteiten (denk hierbij aan de diverse vieringen, excursies en kamp) te financieren.

Indien het bedrag van de bijdrage te groot is om ineens te betalen kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om in termijnen te betalen. U kunt dan contact opnemen met het TOP via email top.talent@conexus.nu

Bent u niet in de mogelijkheid om de vrijwillige bijdrage te betalen dan zijn daar regelingen voor te treffen. Onder andere via stichting leergeld (www.leergeld.nl).

Momenteel bedraagt deze vrijwillige bijdrage 55 euro per jaar per kind.      
 

Statuten

De OV kent statuten. Daarin worden het doel en de daarop gerichte activiteiten vermeld, die nu zijn gedelegeerd aan het TOP. Voor de statuten klik hier
 

Contact

Voor vragen, ideeën of informatie over de OV of het TOP kunt u een mail sturen naar top.talent@conexus.nu.  U kunt natuurlijk ook één van de bestuursleden aanspreken.