Aanmeldingsprocedure

Omdat wij ieder kind passend onderwijs willen geven, vormen wij ons van elke nieuwe kind een zo goed mogelijk beeld. Hiervoor hebben wij een uitgebreide aanmeldingsprocedure ontwikkeld, waarin de beginkenmerken van uw kind en een gesprek met u centraal staan. Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende fasen van onze aanmeldingsprocedure.

Centrale aanmelding

Voor scholen in de regio Nijmegen geldt dat ouders hun kinderen eerst centraal moeten aanmelden bij 'De Schoolwijzer' van Gemeente Nijmegen. Als u dat doet vóór 1 februari voorafgaand aan dat schooljaar, maakt uw kind de meeste kans om een plek te krijgen op een school van uw voorkeur. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Wanneer uw kind geplaatst wordt op onze school door de schoolwijzer wordt aan u gevraagd om de plek te bevestigen bij het Talent. Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u een uitnodiging voor het aanmeldgesprek. Stapt uw kind over van een andere school dan zult u daarna benaderd worden door Het Talent voor een gesprek om te kijken of de school passend is voor uw kind en of de school datgene kan bieden wat uw kind nodig heeft. Vervolgens zal er een aanmeldingsgesprek plaatsvinden.

Informatiebijeenkomst

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten, waar geïnteresseerde ouders informatie krijgen over de uitgangspunten, het onderwijsconcept en de werkwijze van Het Talent. Deze bijeenkomsten zijn een goede kennismaking met onze school. Wij adviseren alle ouders die denken over plaatsing van hun kind op Het Talent dan ook van harte om één van deze avonden te bezoeken. Kijk in de Agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst. U kunt dan in dezelfde week onze open ochtend bezoeken, waar op een vast tijdstip geïnteresseerde ouders worden rondgeleid tijdens schooltijd.

Beginkenmerkenlijst invullen

Wanneer u uw kind opgeeft, ontvangt u twee maanden voordat uw kind op school begint, een informatiepakket met onder andere de beginkenmerkenlijst, waarop u kunt aangeven hoe uw kind zich op verschillende gebieden heeft ontwikkeld. We vragen ook of een pedagogische medewerker/gastouder die uw kind goed kent, de lijst invult.

Aanmeldingsgesprek

Na ontvangst van de beginkenmerkenlijst, nodigen wij u met uw kind uit voor een aanmeldingsgesprek met de directeur waarin kennismaking centraal staat: wie is uw kind, wat verwachten jullie van ons als school en wat denkt u dat uw kind nodig heeft als het op Het Talent komt?

Voortgang gesprek

Voordat uw kind op school begint, nodigen wij u en de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf / peutergroep uit voor een gesprek met de toekomstige mentor van uw kind. Wanneer uw kind vanuit een kinderdagopvang buiten ons IKC komt, vindt het gesprek plaats met u als ouder. De beginkenmerkenlijst vormt de rode draad in het gesprek.

Wennen

Uw kind begint na het voortgangsgesprek op school met wennen. In de eerste maanden gaat het er vooral om dat uw kind zijn draai vindt in de groep en zich prettig voelt op school. De mentor observeert uw kind goed en bekijkt of het beeld, dat de beginkenmerkenlijst aangeeft, (al) te zien is op school. Het wennen wordt vaak afgestemd met de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf of de peutergroep.

Beginkenmerkengesprek

Na drie maanden vult ook de mentor van uw kind de beginkenmerkenlijst in en nodigen wij u uit voor het beginkenmerkengesprek. In dit gesprek liggen er dus drie ingevulde lijsten op tafel: van u als ouders, van de voorschoolse voorziening en van de mentor. Wij bespreken met u deze drie lijsten en staan stil bij eventuele verschillen. Door goed naar u te luisteren pikken we kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte - bijvoorbeeld een taalprobleem of een hoge(re) begaafdheid - er al heel vroeg uit en kunnen wij direct actie ondernemen.

Voor het eerst naar de basisschool

Uw kind gaat met 4 jaar naar de basisschool! Voor ieder kind is dat één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven. Met het boekje "Zelf doen!" willen we u helpen om uzelf en uw kind voor te bereiden op deze volgende stap naar zelfstandigheid. We vinden het namelijk belangrijk dat uw kind zich op z'n gemak voelt op school en de ruimte ervaart om zich te ontwikkelen. U kunt het boekje hier downloaden. Ook ligt het voor u klaar bij het consultatiebureau.

Plaatsing unit wit

De basisschool kan, wanneer zij een hulpvraag hebben, een kind inbrengen bij een commissie. Deze commissie kijkt wat het meest passend is voor een kind en brengt een advies uit. Indien u het advies ontvangen heeft van de school van herkomst voor deelname in voltijd onderwijs voor kinderen met kenmerken hoogbegaafdheid/unit wit, dan kunt u contact opnemen met het Talent. De plaatsing is altijd tijdelijk en kent evaluatiemomenten.                                                                            
Ouder(s)/ verzorger(s) zijn na een afgegeven advies welkom voor een kennismaking en/of rondleiding.  Aansluitend ontvangen ouders het aanmeldformulier.  Zodra dit is ontvangen, maakt de school een afspraak voor een intakegesprek. Daarbij wordt het startmoment van uw kind op het Talent/unit wit vastgesteld.