Bezoekers

Met grote regelmaat komen er bij ons verzoeken binnen op een bezoek te brengen aan Brede school Het Talent.
Wij vertellen graag over onze school, vandaar dat wij een bezoekarrangement hebben samengesteld.

Tijdens dit bezoekarrangement geven wij een presentatie over de visie en werkwijze van Het Talent en hoe wij hiervan de vertaalslag leggen naar onze dagelijkse praktijk. Een greep uit de onderwerpen die we graag toelichten zijn:
• Wat betekent het werken in units en heterogene groepen?
• Hoe kijken wij naar kinderen?
• Hoe geven we partnerschap vorm?
• Hoe duiken we in een onderwerp en laten kinderen levensecht leren?
• Hoe hebben we de kinderen in beeld?

Wij horen graag hoe dit er in uw (onderwijs)praktijk uitziet en wat uw wensen zijn ten aanzien van de ontwikkeling van uw praktijk. Vervolgens brengen we een bezoek aan de verschillende units, dan is pas echt goed te zien hoe we werken met elkaar. Daarna is er uiteraard tijd om vragen te stellen en een gesprek aan te gaan.

Kosten bezoekarrangement:
De kosten voor een bezoekarrangement bedragen € 65,- p.p. Het boek “Een ster in Talent”, waarin de visie en werkwijze van onze school uitgebreid beschreven staat, ontvangt u bij een bezoek.

Aanmelden bezoekarrangement:
Mocht u interesse hebben om onze school te komen bezoeken kunt u zich aanmelden door te bellen met 024-3604332 en kunt u vragen naar Laura Janssen of een e-mail te sturen naar administratie.talent@conexus.nu

Gastspreker/workshops
Brede school Het Talent is een school die zich altijd ontwikkelt en graag laat inspireren door wetenschappelijke inzichten en best practices. Ook inspireren we graag onze collega’s. Wij delen onze expertise als gastspreker en/of workshopsleider. Onderwerpen waar wij als Het Talent ervaring en expertise in hebben opgebouwd zijn, onder andere:

Integratie school en jeugdhulpverlening
Sinds enige jaren hebben wij een jeugdhulpmedewerker aan het team toegevoegd. Dit versterkt niet alleen de pedagogische omgeving van het jonge kind, maar laat eveneens een sterke terugdringing zien van kinderen in de langdurige tweedelijnszorg en een (nog) lagere uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs. Deze preventieve manier van werken in een interprofessioneel team, is onder Pedagogisch PACT ontwikkeld, maar gaat nu project onafhankelijk door. Er wordt een opschaling gemaakt door een familieschool te ontwikkelen. Ook schuift de wetenschap aan om de effecten op lange termijn zichtbaar te maken. Tijdens een presentatie gaan we graag in op vragen als:
• Wat levert het op voor kinderen, mentoren en ouders?
• Wat komt kijken bij het vormgeven van deze samenwerking?
• Welke keuzes durven wij te maken?
• Hoe verhoudt deze manier van inclusief werken zich tot andere zorgaanbieders of het sociaal wijkteam?
• Hoe ervaren ouders deze manier van werken?


Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
We bieden zowel voltijds- als deeltijdonderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Voor de voltijdvariant betekent dit dat we staan voor een uitdagend onderwijsaanbod waar in de leerstof 'topdown' wordt aangeboden. Naast het reguliere onderwijsaanbod, zijn er vakken als filosofie, rots en water training, schaken en science. Unit wit is onderdeel van de school en werken tijdens de schoolbrede onderwerpen samen met een reguliere unit. Unit wit draait mee in een pilot voor tweetalig onderwijs. Ongeveer de helft van de tijd is de voertaal Engels in de unit. Daarnaast zijn er lessen Cambridge Engels die door een vakdocent gegeven worden. Zowel in de deeltijd als voltijd wordt er een beroep gedaan op de creativiteit van de kinderen en is er veel aandacht voor wereldoriëntatievakken.

Werken vanuit unitteams/unitonderwijs
Al sinds de start van Brede school Het Talent werken we in units en unitteams. Een unit bestaat uit circa 110 kinderen en een team van circa zes tot zeven mentoren waarvan twee de functie vervullen van unitregisseur (een combinatie van teamleider en intern begeleider). Het kent een verticale structuur waar we werken met vier mentorgroepen (twee groepen van 4-8 jaar en twee groepen van 8-12 jaar).
Door de jaren heen hebben we veel expertise opgebouwd wat het werken in units betekent voor kinderen en mentoren.

Tijdens een presentatie of workshop geven we inzicht in vragen zoals:
• Wat betekent het werken in units en heterogene groepen voor de inrichting van ons onderwijs?
• Hoe geven we vorm aan het werken in mentorgroepen en instructiegroepen?
• Hoe ziet de samenwerking eruit in een unitteam?
• Hoe hebben en houden wij kinderen in beeld?
• Wat is er nodig voor de overgang van een leerstofjaarklassensysteem naar unitonderwijs? De inrichting van ons onderwijs hangt ook samen met de inrichting van ons gebouw. Graag vertellen we welke keuzes we gemaakt hebben ten aanzien van onze hernieuwde inrichting welke we samen met de kinderen en een architect hebben ontworpen. 


Vaardigheidslijnen, portfolio en evaluatie
Brede school Het Talent ontwikkelt vaardigheidslijnen waarmee vakoverstijgend gewerkt kan worden. We vinden het belangrijk dat voor kinderen inzichtelijk wordt wat de opbouw in een vaardigheidslijn is en wat je moet kunnen om een volgende stap te zetten. Dit hebben we vertaald in een evaluatiedeel, waar iedere vaardigheidslijn van sociaal emotioneel tot lezen en dans is ontwikkeld in een voor kinderen begrijpelijke taal. Het evaluatiedeel is zo opgebouwd dat de ontwikkeling van een kind ten opzichte van zichzelf kan worden weergegeven. Dit alles staat in relatie tot het portfolio. Een document waarvan het kind eigenaar is. Het kind verzamelt werk waarin vooruitgang te zien is of waar het kind heel erg trots op is. In de portfolio en ontwikkelgesprekken (gesprekken met ouders en kinderen) wordt de vertaalslag gelegd naar de vaardigheidslijnen en het evaluatiedeel.

In een presentatie of workshop laten we graag zien wat dit oplevert voor kinderen, die wij zoveel mogelijk eigenaar willen laten zijn van hun eigen leerproces. Gespreksvoering is hier een essentieel onderdeel van, zowel met kinderen als met ouders en is dan ook een belangrijke bouwsteen van ons onderwijs. Daarnaast geven we graag inzicht in hoe de vaardigheidslijnen zijn opgebouwd en hoe dit zich vertaalt naar een leerarrangement.


Begrijpend lezen
In samenwerking met experts op dit gebied hebben wij een leerarrangement begrijpend lezen ontwikkeld waarin de laatste wetenschappelijke inzichten zijn meegenomen. Op dit moment zijn wij bezig om een evaluatie te ontwikkelen passend bij ons aanbod en wat recht doet aan de ontwikkeling van kinderen op dit gebied. Begrijpend lezen wordt op onze school steeds minder een opzichzelfstaand vak en is veelal doordrenkt in alle andere vakgebieden zoals bijvoorbeeld OGO (onderwerp gericht onderwijs) en burgerschapskunde. Wij kunnen een inspirerende presentatie geven ten aanzien van het ontwikkelen van een vaardigheidslijn, leerarrangement en evaluatie, als ook de vormgeving en implementatie hiervan in het bestaande onderwijs.

In een workshop helpen we uw team graag op gang om te zien wat er nodig is voor het begrijpend leesonderwijs op uw school. 


Werken vanuit gespreid leiderschap/leiderschapsontwikkeling
Op het Talent werken we samen in diverse samenstellingen. Zo bestaat er een unitteam, formeren we werkgroepen en zitten we vooral vanuit onze eigen expertise bij elkaar in plaats vanuit functie. Interessant is te bemerken dat juist dáár besluitvorming plaatsvindt. Ruimte maken en geven aan elkaars competenties en leervragen, maakt dat wij als team en als individuele professionals onze potentie mogen waarmaken. Deze leiderschapsstijl, die zich kenmerkt door elkaar de plek en ruimte te gunnen om te doen waar je goed in bent, wordt ook wel leiderschapsontwikkeling of gespreid leiderschap genoemd. Iets dat wij niet alleen willen vormgeven bij onze collega’s, maar ook bij onze kinderen.

In een presentatie of workshop delen wij graag onze ervaringen op dit gebied. 


Ook zijn wij regelmatig te vinden op congressen, zoals: Het Brede school congres, Voor de jeugd dag en HRM & Het onderwijs. 

Kosten gastspreker of workshop:
Workshop, circa 1,5 uur, beschikbaar halve dag; € 500 
Gastspreker tot 250 personen (hoger aantal in overleg): € 1100,-

Boeken gastspreker/workshopleider
Wilt u graag een gastspreker boeken of een workshop verzorgd zien, dan kunt u bellen met 0243604332 en vragen naar Laura Janssen of een e-mail te sturen naar administratie.talent@conexus.nu er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden gezocht

Bovenstaande informatie is hier ook te vinden.