GMR

Het Talent is één van de 31 scholen van de stichting Conexus. De inspraak binnen de stichting en binnen de scholen is geregeld volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Elke school heeft een medezeggenschapsraad die inspraak heeft in zaken die betrekking hebben op de eigen school. Daarnaast is er de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) die de bovenschoolse belangen behartigt van alle 31 scholen (op de site kiezen voor ouders/kinderen en dan scholen).

De GMR bestaat uit tien leden, waaronder vijf personeelsleden van Conexus en vijf ouders.

Daarnaast is er een ambtelijk secretaris.