Talent in de pers

Onderzoek op het Talent

NRO*

In mei 2014 publiceerde De Volkskrant een paginagroot artikel over basisschool Het Talent uit Lent. Deze school werkt volgens een innovatief onderwijsconcept waarin veel aandacht is voor 21e - eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, digitale geletterdheid en samenwerken. Directeur Carla van den Bosch zou graag zien dat het effect van dit soort nieuwe initiatieven wordt gemeten, en dan vooral waar het de 21e -eeuwse vaardigheden betreft. Want: "pas als we de resultaten langdurig bijhouden, kunnen we beoordelen of dit echt een goede manier van onderwijs is."
Deze oproep vormde de aanleiding voor het langlopend praktijkgericht NRO-projectTALENTontwikkeling. Het project bestond uit twee onderdelen: een longitudinale meting van 21e - eeuwse vaardigheden bij de leerlingen van Het Talent en de ontwikkeling van een model om de leerkrachten te begeleiden bij het onderzoeken van hun eigen onderwijs.
*Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek en tussen beleid en onderzoek te verbeteren.
Voor meer informatie klik hier

Eindrapportage: Klaar voor de toekomst - Een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van 21e- eeuwse vaardigheden in het primair onderwijs.

De duurzaamheid van het meesterschapmodel bij praktijkgericht onderzoek - juni 2021


Publicaties 

Leren anders organiseren -  Boek is te bestellen oa op bol.com

Lentse Lucht - april 2020

Bouwen aan ander onderwijs - AVS Schoolleiderscongres 2020

Uitgedeeld - NRC Handelsblad 08-02-2020

Sparkcentre Thermion - november 2019

Over het schoolhek heen 
De wens en de noodzaak om interdisciplinair samenwerken te versterken wordt onder andere ingegeven door maatschappelijke trends. Denk aan teruglopende leerlingaantallen, passend onderwijs en veranderingen in de Jeugdwet. Interdisciplinair samenwerken biedt strategische kansen en kan zorgen voor kwaliteitsverhoging.
In dit boek wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder interdisciplinair samenwerken, wie als partnes (kunnen) worden gezien en wat succesfactoren en knelpunten zijn.

Intergrale kindcentra over wat hen kenmerkt - Kohnstamm instituut februari 2019

Het versterken van leiderschap in scholen - eindrapportage NRO januari 2019

TALENTontwikkeling in het PO - Onderzoekssamenwerking tussen PO-, VO-, en MBO-scholen met instellingen voor hoger onderwijs

Met het oog op de jeugd - Verhalen over doorontwikkeling van de jeugdzorg na transitie

We halen het kind niet zo snel meer uit de eigen omgeving - PACT

Erken dat je samen verantwoordelijk bent - Kader Primair april 2018

Leren voor morgen - uitdagingen voor het onderwijs 2017

Verrassend Passend 2017

'Groeidrankje' als oplossing voor een probleem rond water - De Gelderlander 15-12-2017

Intermezzo tussen primair en voortgezet onderwijs - Nationale Onderwijs Week oktober 2017

Veel kinderen zijn weer blij en slapen beter - De Gelderlander 23-09-2017

Hoogbegaafd kind is grote kostenpost - De Gelderlander 22-09-2017

De Stelling: maatwerk in het onderwijs - Talent juni 2017

Haal hoogbegaafde kinderen nu eindelijk eens uit het verdomhoekje - Trouw 28-03-2017 

TALENTontiwkkeling - Didactief online, meerdere artikelen 

Insectenhotel onthuld - De Brug november 2016

Beweegtalent in het basisonderwijs: een klas(se) apart - KVLO juni 2016

Met de audiowagen naar de basisschool - Audiology mei/ juni 2016

Interproffesioneel werken is leren complementair te zijn - Impact april 2015

Vragenuurtje in de klas -   De Gelderlander 14-10-2015

Ons onderwijsconcept vraag passende leiderschapsstijl - Schoolleidersregister PO september 2015

Collega's op werkbezoek in Engeland - The Observer 29-01-2015

Op 6 januari 2015 stond Het Talent in de Gelderlander met een stuk over unit wit en dat kinderen vanaf vier jaar al kunnen instromen in unit wit. 
Leerlingen jonger naar "hoogbegaafdengroep" - De Gelderlander 06-01-2015

In oktober 2014 stond er in het Podium, een platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs, een artikel over Het Talent en de verbondenheid tussen onderwijs, kinderopvang en zorg. 

De school als solitaire voorziening is uit de tijd  -  Podium oktober 2014 (vanaf blz 22)

Woensdag 21 mei een reportage in de Volkskrant over onderwijs voor de netwerksamenleving op Het Talent. 
In Lent leren ze echt voor morgen -  De Volkskrant mei 2014

Op 10 maart 2014 schrijft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief aan de Voorzitter van de Tweede kamer over het plan van aanpak voor toptalenten over 2014-2018. 
Plan van aanpak toptalenten - Kamerbrief ministerie OC&W 10-03-2014

Aan het begin van het nieuwe schooljaar roept staatssecretaris Dekker leerlingen, ouders, leraren, onderwijsbestuurders, wetenschappers en bedrijfsleven op om met ideeën en initiatieven te komen om toptalenten meer uit te dagen en te belonen. Hij bezocht op 2 september basisschool Het Talent, waar de talenten van alle leerlingen de volle aandacht krijgen. 
Toptalent in Lent - De Telegraaf 04-09-2013

Basisschoolleerlingen bundelen hun talenten voor jubileum -  De Gelderlander 03-04-2012

Swingende lancering kinderboek op basisschool Het Talent. 
Boekpresentatie: Een ster in Talent - oktober 2011

De Gelderlander bericht over de opening van de Leonardo-groep. 
Eigen klas voor hoogbegaafden in Lent -  De Gelderlander 27-08-2009

Het tijdschrijft Ouders & School schrijft in juni 2006 over hoe Het Talent ouders betrekt bij de intakeprocedure.
Ouders hebben bijna altijd gelijk -  Ouders en school juni 2006