Unit wit - kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid

Unit wit - kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid 
Kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid krijgen op het Talent een passend aanbod. Per kind wordt gekeken welke aanpassingen er in het onderwijsaanbod gedaan kunnen worden, om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. 
  
Veruit de meeste kinderen met kenmerken van begaafdheid zitten in de reguliere units. Doordat ze met verschillende instructiegroepen kunnen meedraaien en instructies verkort en op maat kunnen worden aangeboden, kunnen ze de basisvaardigheden in hun eigen tempo eigen maken. De verwerking die een kind maakt, wordt afgestemd op de hoeveelheid inoefening die een kind nodig heeft om een vaardigheid te beheersen. Dit is kind-afhankelijk. 
Daarnaast worden er extra instructies aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen of wereldoriëntatie. In de weektaak wordt per kind gekeken wat er gecompact kan worden en waar verrijking toegevoegd kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van challenges, smartgames en projecten. 
  
Deeltijd wit 
Wanneer de mentoren zien dat het passend is, kan een kind ook gebruik maken van het aanbod van deeltijd wit. Bij de kinderen tot en met spil 18 vindt dit plaats in de eigen unit, waarbij ze aan de slag gaan met verdieping op een onderwerp, creatief-, kritisch- en logisch denken. De kinderen vanaf spil 19 gaan op donderdag naar unit wit en krijgen daar een wisselend aanbod van modules o.a. op het gebied van verdieping op een onderwerp, natuurwetenschappen, schaken, wiskunde, challenges, denkpuzzels en rots en water training.   
Voltijd wit 
In unit wit wordt gedurende 30 procent van de tijd gewerkt aan de basisvaardigheden. Onder de basisvaardigheden verstaan we de vakken rekenen, technisch lezen en spelling. 
Op deze vakgebieden ontvangen de kinderen gerichte, korte, top-down instructies en oefenen alleen met de vaardigheden die zij nog niet voldoende beheersen. Welke vaardigheden dit zijn, wordt per kind aan de hand van vooruit-toetsing bepaald. Kinderen krijgen instructies in kleine niveaugroepen.  
 
70% van de onderwijstijd staat in unit wit het teken van verdieping en verbreding van het aanbod. Deze verbreding heeft een dubbele doelstelling. Het draagt bij aan het opdoen van meer kennis, maar leert kinderen ook een aantal vaardigheden.  
Zo wordt in unit wit tweetalig onderwijs gegeven en krijgen de kinderen van een vakdocent Cambridge Engels aangeboden. Uiteraard verbeteren zij hiermee hun Engelse taalvaardigheid. Daarnaast leren zij omgaan met het aangaan van het leren van een vreemde taal met alle bijkomende uitdagingen.  
Het aanwakkeren van de kritische, analytische en creatieve denkprocessen bij de kinderen vindt zijn plek in verschillende vakgebieden die gedurende de week worden aangeboden.  
 
Relatief veel tijd wordt besteed aan de schoolbrede onderwerpen. Ook deze worden (deels) in het Engels aangeboden. Tijdens deze onderwerpen verdiepen kinderen zich verder in bepaalde onderwerpen. Deze zijn afwisselend biologisch, geschiedkundig, aardrijkskundig of gericht op technische principes of burgerschap.   
Naast een standaard uitdagend aanbod, kiezen de kinderen vaak een deelgebied waar zij zich verder in gaan verdiepen.  
Daarnaast zijn er een aantal specifieke vakdocenten aanwezig waar de kinderen les van krijgen op het gebied van natuurwetenschappen, wiskunde, schaken en Engels. 
Uiteraard krijgen de kinderen in unit wit, net als in de reguliere units op Het Talent, lessen op het gebied van wetenschap en techniek, dans, drama en muziek aangeboden.  
 
Peer contact en sociaal-emotionele ontwikkeling  
Daar het samenspelen en samenwerken met peers, ontstaat er vaak meer ontspanning bij de kinderen. Toch vraagt dit ook regelmatig nog wat extra ondersteuning. Het leren omgaan met tegenslagen, (on)rechtvaardigheid, verlies en falen is impliciet en expliciet in het aanbod opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het organiseren van het werk en het doorzetten bij lastige taken.  
 
Organisatie  
De groepen in unit wit zijn verticaal georganiseerd. Dit betekent dat een mentorgroep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. Hierdoor is Het Talent flexibel in het bieden van een passend aanbod, onafhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong komt het regelmatig voor dat er een aanzienlijk niveauverschil is tussen de verschillende vakgebieden. Ook het verschil tussen de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve mogelijkheden ligt soms ver uit elkaar. Door de verticale organisatievorm is dit geen belemmering voor het onderwijsaanbod.  
De mentoren in unit wit zijn al langdurig op onze school werkzaam. Zij hebben allen aanvullende opleidingen gevolgd, passend bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.